fbpx

Katecheza wstępna do Seminarium o wspólnocie, cz. 2.

KATECHEZY DO SEMINARIUM O WSPÓLNOCIE

Katecheza wstępna „POZA KOŚCIOŁEM NIE MA ZBA­WIENIA – DLACZEGO?" ma za zadanie przypomnieć uczestnikom objawioną przez Jezusa prawdę o tym, czym jest Kościół. (Już o tym słyszeli podczas REO). Proponuję oprzeć ją na obrazie winnego krzewu. Analizując Słowo z J 15,1–17, wyjaśnić, dlaczego nie ma zbawienia poza Kościołem (winoroślą, Mistycznym Ciałem), przechodząc przez kroki kerygmatu.

To bardzo ważne, aby pamiętać, że wspólnota Kościoła nie jest ludzką organizacją, ale DZIEŁEM Boga. Dziełem, do którego zostaliśmy zaproszeni. Odpowiadając na to zaproszenie, przez wiarę nawiązujemy relację z Bogiem (przymierze) i zostajemy wszczepieni w Chrystusa (jak gałązki winorośli w winny krzew), aby czerpać z Niego życie (wieczne, duchowe). Trwając w zjednoczeniu z Nim (czyli w komunii), odnawiamy się w naszym myśleniu (przez poznanie prawdy w Słowie Bożym), sercu (miłość bliźniego) i woli (odrzucenie grzechu, wybór dobra). Wyznajemy Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawcę w sakramencie pokuty i pojednania (wierząc w miłosierdzie Boże) oraz ogłaszamy Jezusa Chrystusa naszym Panem (Bogiem) w sakramencie Eucharystii – wierząc Jego obietnicy: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54; por. J 6,47–58) i nakazowi: „[…] Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje" (Mt 26,26; por. Mt 26,26–28; Mk 18,22–24).

(W domu uczestnicy mają czas, aby przeczytać Wstęp z podręcznika dla uczestnika i Dodatki. Ekipa ma czas na zrobienie zapisów i dostarczenie uczestnikom podręczników).

Trzy następne katechezy warto oprzeć na obrazie wędrówki narodu wybranego przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Omawiając wtedy różne aspekty, nie tracimy z oczu całości przesłania.

(W podręczniku dla uczestnika znajduje się Słowo Boże do rozważania na każdy dzień. Korzystamy z niego po katechezie, a codzienna modlitwa i rozmyślanie wzmacniają treść katechezy, ponieważ pozwalają odnieść ją do siebie osobiście).

1 KATECHEZA TO UŚWIADOMIENIE SOBIE:

– GDZIE jesteśmy i DOKĄD zmierzamy? – między Egiptem (światem zniewoleń grzechem) a Ziemią Obietnicy (Domem Boga – cel życia!);

– DLACZEGO tu jesteśmy? – ze względu na BOGA! (dzięki Niemu, dla Niego, z Nim, On nas karmi, ochrania, kształtuje, prowadzi do siebie);

– KRÓLESTWO BOŻE, do którego zmierzamy, to WSPÓLNOTA MIŁOŚCI, którą każdy czerpie z osobistej więzi z Bogiem i wlewa w relacje z ludźmi.

Po tej katechezie uczestnicy seminarium rozważają swoje powołanie do wspólnoty, badając swoje relacje z Bogiem (Ojcem, Synem i Duchem Świętym), ponieważ to z nich czerpią wzór i moc (miłość) do budowania relacji z ludźmi. Zadają sobie pytanie: Co ja wnoszę do wspólnoty? (W tabeli lp. 1).

2 KATECHEZA TO UŚWIADOMIENIE SOBIE:

– CO już się stało? – wyjście z niewoli (wezwanie Boga i moje współdziałanie z Nim) i przymierze (nowe w Duchu Świętym);

– DLACZEGO musimy stale odświeżać pamięć o tym? – ponieważ będziemy posłani (jak Mojżesz), aby zachęcać innych do wyjścia i pójścia za Jezusem.

Po tej katechezie uczestnicy seminarium rozważają, w jaki sposób wspólnota przekazuje mi Dobrą Nowinę jako dar. Rozumiejąc to, każdy uczy się przekazywać ją innym osobom za pomocą świadectwa (swojego życia i opowiadając o dziełach Boga, których doświadczył) (w tabeli lp. 2).

3 KATECHEZA TO UŚWIADOMIENIE SOBIE:

– JAKIE BOŻKI niosę nadal ze sobą? – konieczność zniszczenia cielca, tzn. usunięcie pogańskiego myślenia i starych nawyków (czyli: szukania siebie, rywalizacji, osądzania oraz idoli bogactwa, znaczenia, władzy i kierowania się swoją wygodą, zachciankami itd.);

– Czy słucham Boga i pozwalam się prowadzić (przemieniać)?

– Czy NAŚLADUJĘ Jezusa w Jego miłości do ludzi (przebaczanie, współczucie, znoszenie ich wad)?

Nawracam się czy jestem synem buntu?

Po tej katechezie warto poprowadzić modlitwę przebłagania za grzechy niszczące wspólnotę. Potem rozważając Słowo Boże, uczestnicy seminarium badają swoje własne postawy (i zachowania), po to aby je zmienić. Zadają sobie pytania: Jakim grzechem ranię serce Jezusa i wspólnotę, którą On kocha? Jakich pokus najczęściej doświadczam? Do czego chcą one doprowadzić – jakie będą skutki ulegania im? Jaką wspólnotę pragnę budować – jaka jest moja decyzja?

Robiąc rachunek sumienia, uczestnicy seminarium mogą przygotować się do spowiedzi (w tabeli lp. 3).

Następne katechezy 4–5 są oparte na nauczaniu współczesnym o rozeznawaniu (Ignacy Loyola) i darach charyzmatycznych (Odnowa w Duchu Świętym).

(W podręczniku dla uczestnika znajduje się Słowo Boże do rozważania na każdy dzień. Korzystamy z niego po katechezie, a codzienna modlitwa i rozmyślanie wzmacniają treść katechezy, ponieważ pozwalają odnieść ją do siebie osobiście).

4 KATECHEZA MA BYĆ BEZPOŚREDNIM PRZYGO­TOWANIEM KANDYDATÓW DO PODJĘCIA DECY­ZJI WEJŚCIA DO WSPÓLNOTY.

Treść KATECHEZY dotyczy świadomego dokonywania wyborów moralnych (wybór między dobrem a złem) z uwzględnianiem ich konsekwencji (teoria).

Podaję schemat katechezy w załączniku „Kat. 4. Wybór moralny" (żeby ewentualnie wyświetlić ilu­strację na rzutniku).

WARSZTATY to ćwiczenia oparte na poznawaniu zasad przestrzeganych we wspólnocie („Świecki w grupie modlitewnej").

Opis: Prowadzący warsztaty:

Ø przygotowuje na osobnych karteczkach 15 zasad („Świecki w grupie modlitewnej" autorstwa o. Mie­czysława Bednarza SJ);

Ø wyjaśnia, na czym będzie polegać zadanie każdej grupy;

1/ należy przeczytać zasadę i twórczo zilustrować np. scenką, rysunkiem, rekwizytem;

2/ określić wybór – wskazać dobro i zło = zagrożenie;

3/ podać, co Słowo Boże mówi na ten temat – może być kilka fragmentów (ze względu na czas niekoniecznie je czytać, a tylko wskazać).

Ø Rozdaje karteczki animatorom grup i wyznacza czas na wykonanie zadania w grupie (ok. 10 minut).

Grupa sama dzieli między sobą poszczególne punkty za zadania (czyli kto co przedstawi na forum).

Prowadzący warsztaty (ma wszystkie zasady spisane po kolei):

  • zaznacza sobie punkty, które zostały wylosowane, a które nie (zależy od liczby małych grup);
  • zaprasza każdą grupę kolejno (według numerów zasad), aby grupa przedstawiła wylosowaną zasadę według punktów 1–3;
  • czuwa, aby wyraźnie zasadę przeczytać i krótko wskazać wybór (dobro – zło) oraz Słowo, które kończy zachętą do oklasków;

OGŁASZA numery zasad, które należy rozważyć na osobistej modlitwie na podstawie materiałów z podręcznika.

(Koniecznie te, których nie udało się poznać wspól­nie, oraz dla chętnych: te, które sami chcą, by ćwiczyć się w dokonywaniu wyborów).

Po tej katechezie uczestnicy seminarium rozważają podane zasady nie tylko po to, by nauczyć się doko­nywania wyborów, lecz także po to, by wiedzieć, jakich zasad (i dlaczego) powinni przestrzegać, świadomie decydując się. (Całość spotkania w tabeli lp. 4).

5 KATECHEZA DOTYCZY rozeznawania, czyli wyboru między dobrem a dobrem, a dokładniej odszukaniem swojego miejsca posługi we wspólnocie w konkretnej diakonii na podstawie ujawniających się charyzmatów.

Podaję schemat katechezy w załącznikach „Kat. 5a. Rozeznanie" i „Kat. 5b. Dary do posługi" (żeby ewentualnie wyświetlić ilustrację na rzutniku).

Po tej katechezie uczestnicy seminarium rozważają, w jaki sposób mogą włączyć się w życie wspólnoty, służąc innym.

Korzystając z podanego (w każdym dniu) Słowa Bożego i wskazówek do rozeznania egzystencjalnego oraz duchowego, szukają swego miejsca, aby potem poddać swoje rozeznanie weryfikacji przez animatora i odpowiedzialnych. (Całość spotkania w tabeli lp. 5).

6 KATECHEZA powinna wyjaśnić, czym jest ruch Odnowy w Duchu Świętym oraz jak ważne jest SŁUCHANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, będące fundamentem ROZEZNAWANIA WSZYSTKIEGO: kogo Bóg do czego namaszcza (wybór liderów, odpowiedzialnych za diakonie, animatorów), jakie dzieła Jezus obecnie proponuje wspólnocie (ewangelizacyjne, formacyjne, miłosierdzia), które osoby są posłane, aby je podjąć itd. Może należy przeprowadzić warsztat z rozeznawania wspólnotowego. Warto przedstawić drogę dalszej formacji w Odnowie (jest opisana w podręczniku dla ekip). Koniecznie trzeba przedstawić inne ruchy, podkreślając ich największe skarby, uświadomić uczestnikom tego seminarium, że każdy z nich sam wybiera, w jakim ruchu chce wzrastać i służyć Bogu.

7 CEL SEMINARIUM – uroczyste przyjęcie nowych członków do wspólnoty i agapa ze świadectwami (z tego seminarium lub od swego pierwszego przyjścia).

Halina Duda
Wieloletnia liderka wspólnoty „Effatha" i koordynatorka świecka Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji lubelskiej.

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego - jak korzysta...
Kto pyta nie błądzi - na pytania czytelników odpow...
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Masz już konto? Zaloguj się tu
Gość
środa, 25 maj 2022
Jeśli chcesz się zarejestrować, prosimy wypełnić następujące pola: nazwa użytkownika i imię i nazwisko.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://odnowa.org/

e-Prenumerata

40PLN/1 rok

Prenumerata dotyczy dostępu do internetowego kwartalnika Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym na rok 2021.

CZYTAJ ARTYKUŁY

"Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" powstały w 1994 r., jako pismo formacyjne dla grup modlitewnych. Były czytane przez ludzi, którzy chcieli świadomie i odpowiedzialnie przeżywać swoją wiarę i prowadzić innych do Jezusa.

Twoje konto w Bibliotece Formacji

Nie masz aktywnych subskrypcji

Ostatnie wsparcia

Anna Smyk
50.00zł 12 months temu
Anonim
100.00zł 1 year temu