fbpx

KZK nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot. Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach, deleguje również przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego. W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy, m.in wydawnictw i czasopism. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (od 2019r. ks. Artur Potrapeluk) i wiceprzewodniczący (od 2019r. Jerzy Malisiewicz), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Spotkania pod przewodnictwem krajowego duszpasterza Odnowy, bpa Andrzeja Przybylskiego odbywają się 2-3 razy w roku. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. Po zatwierdzeniu 15 września 1993 statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), Krajowy Zespół Koordynatorów stworzył wzorowany na ICCRS statut. 

Komisja Teologiczna
— straż czystości wiary

Od 1997 r. przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła. Komisja w swoich dokumentach rozstrzyga pojawiające się w Odnowie teologiczne wątpliwości, poleca też wartościowe materiały formacyjne. Koordynatorom zależało na tym, by formacja w grupach odzwierciedlała rzeczywistą wiarę Kościoła. Skład: ks. Roman Pindel - biblista z Krakowa, ks. Mirosław Cholewa - dogmatyk i ojciec duchowny AWSD w Warszawie, ks. Mirosław Nowosielski - psycholog i wychowawca WSD w Łowiczu, ks. Józef Górzyński - liturgista z Warszawy oraz ks. Wojciech Nowacki - dogmatyk z Łomży.


Ze statutu:
Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym
Uchwalony w Magdalence 7 listopada 2004 r.

Rozdział III

Członkowie Krajowego Zespołu Koordynatorów

§ 12
Członkami Krajowego Zespołu Koordynatorów są:
1. koordynatorzy diecezjalni, którzy złożyli pisemny akces do Krajowego Zespołu
Koordynatorów z dniem złożenia akcesu,
2. inne osoby przyjęte przez Radę – z dniem podjęcia uchwały, na prawach określonych tą
uchwałą.

§ 13

Każda diecezja może być reprezentowana w Krajowym Zespole Koordynatorów przez
dwóch przedstawicieli:
1. prezbitera (tylko jednego), zaproponowanego przez kapłanów zaangażowanych w Odnowę
w Duchu Świętym w swojej diecezji i głównych świeckich odpowiedzialnych grup i dzieł
Odnowy delegowanego przez swojego biskupa diecezjalnego. Kadencja koordynatora
duchownego trwa 4 lata i może być ponawiana.
2. osobę świecką (tylko jedną) wybraną na czteroletnią kadencję przez odpowiedzialnych grup
i dzieł Odnowy oraz kapłanów zaangażowanych w Odnowę w danej diecezji. Akceptacji
wyboru koordynatora świeckiego może dokonać biskup diecezjalny w formie dekretu.
Wystarczy jednakże pisemne potwierdzenie wyboru przez głównych odpowiedzialnych lub
koordynatora-kapłana, jeśli biskup diecezji nie wyrazi sprzeciwu po przedstawieniu mu
koordynatora świeckiego. Funkcja może być sprawowana nie dłużej niż trzy kadencje bez
przerwy.

§ 14

Koordynatorzy diecezjalni:
1. pełnią rolę jednoczenia i koordynacji w diecezji;
2. organizują spotkania odpowiedzialnych grup Odnowy w Duchu Świętym;
3. dbają o formację odpowiedzialnych i członków grup Odnowy w swojej diecezji;
4. przekazują sugestie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym grupom swojej diecezji w swojej diecezji oraz reprezentują te grupy w Krajowym Zespole Koordynatorów;
5. podejmują misje mediacyjne w razie zaistnienia kwestii spornych pomiędzy osobami, grupami i dziełami Odnowy w Duchu Świętym na terenie swojej diecezji;
6. utrzymują łączność z biskupem diecezjalnym i realizują jego zalecenia dotyczące form działania grup Odnowy;
7. współpracują z Radą Krajowego Zespołu Koordynatorów;
8. mają prawo zbierać składki od grup Odnowy w Duchu Świętym, które reprezentują (ich wysokość ustalana jest na spotkaniu kapłanów zaangażowanych w Odnowę w diecezji i głównych świeckich odpowiedzialnych grup i dzieł Odnowy) na prowadzenie działalności w diecezji oraz cele statutowe fundacji.

§ 15

Członkowie Krajowego Zespołu Koordynatorów zobowiązani są przyczyniać się do realizacji celów Krajowego Zespołu Koordynatorów, przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa.

§ 16

Członkowie Krajowego Zespołu Koordynatorów mają prawo brać udział w pracach Krajowego Zespołu Koordynatorów, a w szczególności:
1. przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze, jednak czynne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom określonym w § 24 ust. 2;
2. mają prawo występowania z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Krajowego Zespołu Koordynatorów;
3. mogą korzystać z rekomendacji Krajowego Zespołu Koordynatorów w swojej działalności;
4. mogą korzystać z innych możliwości, jakie Krajowy Zespół Koordynatorów stwarza swoim członkom.

§ 17

Skreślenie z listy członków Krajowego Zespołu Koordynatorów następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną Przewodniczącemu Krajowego Zespołu Koordynatorów;
2. wykluczenie przez Radę za działalność sprzeczną z § 14 Statutu, bądź uchwałami Krajowego Zespołu Koordynatorów, bądź nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w pracach Krajowego Zespołu Koordynatorów, o ile z wnioskiem o wykluczenie wystąpi co najmniej 3 członków Krajowego Zespołu Koordynatorów.
3. Rada podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków Krajowego Zespołu Koordynatorów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.
4. odwołanie z pełnionej funkcji koordynatora diecezjalnego przez biskupa diecezjalnego z inicjatywy własnej lub z inicjatywy grona powołującego do roli koordynatora;
5. upływ czteroletniej kadencji, o której mowa w § 13 pkt 2.

§ 18

Od uchwały Rady w sprawach, o których mowa w § 17 pkt 2, przysługuje odwołanie do
Zebrania Ogólnego nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania. Uchwała Zebrania Ogólnego jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Krajowego Zespołu Koordynatorów

§ 19
Władzami Krajowego Zespołu Koordynatorów są:
1. Zebranie Ogólne członków Krajowego Zespołu Koordynatorów, zwane dalej Zebraniem Ogólnym;
2. Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów, zwana dalej Radą.

§ 20

1. Uchwały władz Krajowego Zespołu Koordynatorów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Od uchwał Rady przysługuje członkom Krajowego Zespołu Koordynatorów odwołanie do Zebrania Ogólnego.

§ 21

Zebranie Ogólne jest organem nadzorczo – opiniującym.

§ 22

Zebranie Ogólne zwołuje Rada z własnej inicjatywy co najmniej 1 raz na 12 miesięcy, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Krajowego Zespołu Koordynatorów. W razie
zgłoszenia takiego wniosku Rada jest zobowiązana zwołać Zebranie Ogólne w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 23

Rada pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadamia wszystkich członków Krajowego Zespołu Koordynatorów o miejscu i terminie obrad Zebrania Ogólnego nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, załączając do powiadomienia proponowany porządek obrad.

§ 24

1. Zebranie Ogólne jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, a w drugim terminie przy obecności przynajmniej 1/3
liczby członków.
2. Uprawnionymi do głosowania są ci członkowie Krajowego Zespołu Koordynatorów, którzy do końca obrad Zebrania Ogólnego, w którym aktualnie uczestniczą, nie utracili członkostwa w sposób określony w § 13, ci, którzy uchwałą Rady zostali przyjęci do Krajowego Zespołu Koordynatorów z prawem głosu oraz członkowie Rady.

§ 25

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z zakresu celów i zadań Krajowego Zespołu Koordynatorów określonych w Statucie, nie
należących do kompetencji Rady, a w szczególności:
1. uchwalanie programów działania Krajowego Zespołu Koordynatorów,
2. przyjmowanie sprawozdań Rady,
3. uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Ogólnego,
4. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów i Zastępcy Przewodniczącego
Zespołu Koordynatorów,
5. uchwalanie statutu i jego zmian,
6. rozpoznawanie odwołań od uchwał Rady wniesionych przez członków Krajowego Zespołu
Koordynatorów,
7. wystąpienie z wnioskiem do Delegata KEP o rozwiązanie Krajowego Zespołu Koordynatorów.

§ 26

1. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów wybiera się z pośród członków Krajowego Zespołu Koordynatorów i Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów.

2. Wyboru Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów dokonuje się przez głosowanie tajne bezwzględną większością głosów (50%+
1) członków Krajowego Zespołu Koordynatorów uprawnionych do głosowania, przy
obecności przynajmniej połowy tychże członków. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma obowiązującej większości głosów, do drugiego głosowania przystępuje dwóch kandydatów o największej liczbie głosów. O wybraniu jednego z nich decyduje zwykła większość.W przypadku, gdy na Przewodniczącego wybrano kapłana, Zastępcą musi być osoba świecka; natomiast, gdy na Przewodniczącego wybrano osobę świecką, Zastępcą musi być kapłan.

3. Odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy może nastąpić na wniosek co najmniej 7 członków Krajowego Zespołu Koordynatorów i wymaga bezwzględnej większości głosów (50% + 1) członków uprawnionych do głosowania przy obecności przynajmniej połowy tych
członków.

4. Rezygnacja Przewodniczącego lub jego Zastępcy wymaga pisemnego oświadczenia zgłoszonego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem najbliższego Zebrania Ogólnego
i zamieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru nowego Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

5. Przewodniczący Zespołu Koordynatorów jest jednocześnie Przewodniczącym Rady, a Zastępca Przewodniczącego Zespołu Koordynatorów jest jednocześnie Zastępcą Przewodniczącego Rady.

6. Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępcy trwa 4 lata. Funkcje te mogą być sprawowane nie dłużej niż trzy kadencje bez przerwy.

§ 27

1. Uchwalenie Statutu i jego zmian wymaga bezwzględnej większości głosów (50% + 1 głos) przy obecności połowy członków Krajowego Zespołu Koordynatorów uprawnionych do
głosowania.

2. Uchwały w przedmiocie uchwalenia statutu lub jego zmian podlegają zatwierdzeniu przez Delegata KEP.

§ 28

Każdemu członkowi Krajowego Zespołu Koordynatorów uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 29

1. Rada jest organem wykonawczym.
2. Rada składa się z Przewodniczącego Rady, z Zastępcy, Prezesa Zarządu Fundacji Krajowego
Zespołu Koordynatorów i dwóch do sześciu członków.
3. Członków Rady powołuje Przewodniczący po swoim wyborze i po zasięgnięciu opinii
Zastępcy.
4. Powołanych członków Rady zatwierdza Zebranie Ogólne na kolejnym po wyborach spotkaniu.
5. Członka Rady może odwołać Przewodniczący po zasięgnięciu opinii pozostałego składu Rady.
Odwołanie może nastąpić także z inicjatywy Zebrania Ogólnego na wniosek co najmniej 3
członków Krajowego Zespołu Koordynatorów w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

Do zadań Rady należy:
1. rozeznawanie duchowe kierunków działań Krajowego Zespołu Koordynatorów;
2. inspirowanie lub inicjowanie nowych działań będących propozycją dla grup Odnowy;
3. reprezentowanie Krajowego Zespołu Koordynatorów na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4. kierowanie bieżącą pracą Krajowego Zespołu Koordynatorów;
5. zwoływanie Zebrania Ogólnego i przygotowywanie programu jego spotkań;
6. decydowanie o skreśleniu z listy członków Krajowego Zespołu Koordynatorów na podstawie §
17 pkt 2.

§ 31

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej
składu, w głosowaniu jawnym.

§ 32

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech osób ze składu Rady, zależnie od potrzeby.
2. W przypadku niemożności działania Przewodniczącego, a sprawa jest pilna, posiedzenie Rady zwołuje Zastępca.

§ 33

Delegat KEP może, w ramach nadzoru, uchylić lub zmienić każdą uchwałę Zebrania Ogólnego lub Rady z powodu jej niezgodności z postanowieniami prawa kościelnego.

§ 34

1. Jednostką organizacyjną pomocniczą Rady jest Sekretariat Rady. Jego pracami kieruje Kierownik Sekretariatu, mianowany przez Przewodniczącego.
2. Strukturę organizacyjną Sekretariatu Rady i jego kompetencje określa Regulamin Sekretariatu Rady uchwalony przez Radę.

§ 35

Majątkiem Krajowego Zespołu Koordynatorów zarządza Fundacja Krajowego Zespołu Koordynatorów kierująca się własnym statutem, załączonym do Statutu KZK.

Biblioteka formacji
Miłość zwycięska Człowiek chce wyzwolić się i innych ze zła, ale nie potrafi. Gdy zwalcza zło złem, pojawia się spirala odwetu, nienawiści, która...
Pokora – pycha CZYM JEST POKORA ? Pokora to ukierunkowanie pędu do wielkości. W naturze, którą otrzymaliśmy od Stwórcy, mamy złożony pęd do...
Mija 50 lat od pojawienia się nowych ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. Charyzmaty, o których czytamy w Biblii, zaczęły występować na...
To tytułowe zdanie stało się hasłem reklamowym naszej poradni małżeńskiej. Któregoś dnia jedna z osób przechodzących koło samochodu, na którego...
„Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1) Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn...
Newsy
O czym warto pamiętać tej jesieni i jakie propozycje przygotował dla nas Krajowy Zespół Koordynatorów? Zbliża się nowy rok formacyjny....
XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym będzie inne niż zwykle. Tym razem spotykamy się u stóp Jasnej Góry pod koniec...
W dniach 11-12 czerwca 2021r. diecezjalni koordynatorzy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zgromadzili się w Częstochowie, aby pochylić się nad...
W czwartek 13 maja 2021r. zmarł śp. Zbigniew Lityński . Wielki człowiek, wieloletni Przyjaciel K atolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Twórca...
Kochani, w związku z niepewną sytuacją pandemiczną podjęliśmy decyzję o przesunięciu majowego czuwania na 25 września. Ufamy, że wrzesień pozwoli...